Bimed

 

     Bimed (ตุรกี) เคเบิลแกลนด์ IP68 และตัวระบายความร้อน IP66

มีแบบวัสดุ Polyamide 6, Brass Nickle Plate,  Stainless Steel

เกลียวชนิด Metric - PG - NPT - G(PF) หลากหลายประเภทให้เลือก

ใช้งาน คือ แบบมาตรฐาน, แบบชนิดป้องกันสัญญาณรบกวน(EMC Type), แบบป้องกันการระเบิด (Ex Type), สำหรับใช้งานในห้องคลีนรูม เป็นต้น